Seed pack - Túi hạt

SKU:OP-S01
40,000₫
Hoặc trả qua 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)
(áp dụng cho đơn hàng từ 100,000₫, chỉ trả trước từ 33,000₫)
Tiêu đề:

Description

Seed pack gives you the experience of growing plants with a variety of seeds, suitable for you to start your love of planting and taking care of plants, bringing a little green to your little corner.

Weight: 0.3 gram

Instruction: 

  • Prepare soft and moist soil 
  • Sow seeds under 1cm of soil 
  • Water 1-2 times a day, keep in a cool and well-lit place 
  • Seeds germinate after 5-7 days 
  • After 4 weeks, snip and keep only 5-6 pairs of leaves. Water well before and 2 days after snipping. After 8 weeks, snip and keep only 4-5 largest leaves. When flowering, prune the extra buds to reserve nutrition for the main ones

Store: in a cool, dry place at room temperature 


Seed pack - Túi hạt mang đến cho bạn trải nghiệm trồng cây với đa dạng loại hạt, phù hợp để bạn bắt đầu niềm yêu thích trồng và chăm sóc cây, mang đến một chút xanh xanh cho góc nhỏ của mình.

Khối lượng: 0,3 gam

Hướng dẫn: 

  • Chuẩn bị đất ẩm và tơi xốp
  • Gieo hạt dưới đất khoảng 1cm 
  • Tưới nước ngày 2-3 lần, để nơi thoáng mát và đầy đủ ánh sáng 
  • Hạt nảy mầm sau 5-7 ngày 
  • Sau 4 tuần, bấm ngọn lần 1, chỉ giữ lại 5-6 cặp lá. Tưới nước trước và 2 ngày sau khi bấm ngọn. Sau 8 tuần, bấm ngọn lần 2, chỉ giữ lại 4-5 ngọn lớn nhất. Khi ra hoa, tỉa bỏ các nụ phụ để tập trung dinh dưỡng cho nụ chính

Bảo quản: nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng

Review

 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
 Seed pack - Túi hạt
product