"Mộc" Notebook - Sổ Lá Mộc

SKU:HLC005
165,000₫

Inspired by a natural "Trees are made from sandy soil", "Hoa lá cỏ" forms the idea of ​​​​collections that combine colors from earth - indigo and leaves in notebooks wrapped in bamboo and do paper hand-stitched. As a short concept: "Take nature to draw nature" is the spirit of Flowers and Grass towards the sustainability of materials revolving in nature - a creative product from nature - conveying the beauty of nature. 

Product information: Wood-leaf book, burlap-colored quince, wrapped in brown paper and leaves...everything seems to be rearranged from a tree, so it's "MỘC".

  • Size: A6 (11 x 15cm)
  • Material: Kraft paper
  • Thickness: 200 pages
NOTE: Because it is a handmade product, please message us to see more designs in the store.

Lấy cảm hứng từ một lẽ tự nhiên "Cây cối đều từ đất cát mà nên", Hoa lá cỏ hình thành ý tưởng về những bộ sưu tập kết hợp màu từ đất - chàm và lá trong những cuốn sổ bọc giấy tre, giấy đó được khâu tay thủ công. Như một ý niệm gọn lại: "Lấy tự nhiên vẽ tự nhiên" là tinh thần của Hoa lá cỏ hướng đến sự bền vững về vật liệu quay vòng trong tự nhiên - sản phẩm sáng tạo từ tự nhiên - truyền tải vẻ đẹp của tự nhiên.

Thông tin sản phẩm: Cuốn sách lá gỗ, mộc qua màu vải bố, bọc trong giấy nâu và lá cây ... mọi thứ dường như được sắp xếp lại từ một cái cây, vì vậy nó là "MỘC".

  • Kích thước: A6 (11 x 15cm)
  • Chất liệu: giấy Kraft nâu
  • Độ dày: 200 trang
NOTE: Bởi vì đây là sản phẩm handmade nên bạn vui lòng nhắn tin cho shop để được xem thêm nhiều thiết kế có sẵn tại cửa hàng nhé.