Emotional Intelligence Deck Cards

SKU:SMC-EID
380,000₫
hoặc 126,000₫ x3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu (?)

Description

ĐÂY LÀ BỘ BÀI ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ LÀM VIỆC VỚI BẠN VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA BẠN

Con người là sinh vật giàu cảm xúc như vậy. Đó vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền. Nhiều khi cảm xúc thúc đẩy chúng ta làm những điều điên rồ mà sau này chúng ta phải hối hận. Học cách làm việc với nó là một nhiệm vụ quan trọng cả trong công việc và cuộc sống. Nó giúp chúng ta trở thành những người tốt hơn cho chính mình và những người xung quanh. Theo những cách nhỏ nhưng sâu sắc. Làm sao bạn có thể tử tế nếu bạn luôn tức giận? Làm sao bạn có thể tử tế nếu bạn luôn nặng nề?

Theo Tiến sĩ Daniel Goleman, bộ bài này sẽ hướng dẫn bạn qua 5 thành phần quan trọng của Trí tuệ Cảm xúc. Mỗi bộ phận là một bộ phận độc lập nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Trở nên giỏi hơn ở một lĩnh vực này chắc chắn sẽ đẩy nhanh hành trình của bạn với lĩnh vực kia.
1. Tự nhận thức: Tự nhận thức có thể được định nghĩa đơn giản là khả năng đánh giá khách quan về bản thân và cách bạn trải qua. Nó là nguyên liệu thô cần thiết để tạo ra những khả năng cảm xúc khác.
2. Điều tiết cảm xúc: Đây là khả năng cảm nhận được cảm xúc của bạn nhưng không để chúng kiểm soát bạn.
3. Động lực: Tại sao bạn làm những việc bạn làm? (Và tránh làm những việc mà bạn biết mình cần phải làm?) Động lực là khả năng hiểu sâu sắc ‘lý do’ của bạn và do đó, giúp bản thân luôn tiến về phía trước.
4. Đồng cảm: Đồng cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác.
5. Kỹ năng xã hội: Đây là khả năng xử lý các mối quan hệ một cách duyên dáng.

---------------------------------

THIS IS A DECK OF CARDS CREATED TO WORK WITH YOU ON YOUR EMOTIONAL INTELLIGENCE

Humans are such emotional creatures. It is both a blessing and a curse. A lot of times emotion drives us to do crazy things that we would later regret. Learning to work with it is an important mission both at work and in life. It helps us become better people to ourselves and to those around us. In little but profound ways. How can you be kind if you are always angry? How can you be kind if you are always heavy?

This deck will guide you through 5 critical components of Emotional Intelligence, according to Dr. Daniel Goleman. Each one is an independent part but very much related to each other. Getting better at one will definitely accelerate your journey with the other.
1. Self-awareness: Self-awareness can be defined simply as the ability to objectively assess yourself and how you come across. It is the raw material required to craft the other emotional abilities.
2. Emotional regulation: This is the ability to feel your feelings but not let them control you.
3. Motivation: Why do you do the things you do? (And avoid doing the things you know you need to?) Motivation is the ability to deeply understand your ‘why’ and thus, keep yourself moving forward.
4. Empathy: Empathy is the ability to put yourself in other people’s shoes.
5. Social skills: This is the ability to handle relationships with grace.

Review

 Emotional Intelligence Deck Cards
product